Thursday, 6th of May 2021
 • Барилга, хот байгуулалтын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо

  Дархан-Уул аймгийн “Дархан ус суваг” ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Хөтөлийн “Гавшгай ус” ХХК, Булган аймгийн Булган сумын “Булган мээж” ХХК-иудын үйл ажиллагаатай танилцаж, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт хийлээ

 • Зохицуулах зөвлөлийн ажлын хэсэг орхон аймагт ажиллаа

  Дархан-Уул аймгийн “Дархан ус суваг” ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Хөтөлийн “Гавшгай ус” ХХК, Булган аймгийн Булган сумын “Булган мээж” ХХК-иудын үйл ажиллагаатай танилцаж, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт хийлээ

 • Манай компанийн цахим хуудсаар зочилж байгаа танд энэ өдрийн мэнд хүргэе

  1 Дархан-Уул аймгийн “Дархан ус суваг” ХХК, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Хөтөлийн “Гавшгай ус” ХХК, Булган аймгийн Булган сумын “Булган мээж” ХХК-иудын үйл ажиллагаатай танилцаж, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангаж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт хийлээ

Calculator

 • Тариф:   Төлөх дүн:
  Тариф:   Төлөх дүн:
  Нийт төлбөр /суурь хураамж багтсан, НӨАТ-тай/:
 •   Норм/м3/
  Тариф:   Төлөх дүн:
    Норм/м3/
  Тариф:   Төлөх дүн:
  Нийт төлбөр /суурь хураамж багтсан, НӨАТ-тай/:

Questions

Суурь хураамжийг дэлхийн олон улс оронд мөрддөг бөгөөд энэ нь төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд чанартай, найдвартай усыг 24 цагийн турш хүргэхэд бэлэн байлгахад шаардагдах зардлыг шингээсэн байдаг. Шугам хоолойн голч өргөсөх тутам тэр хэмжээгээр илүү их усыг хэрэглэгчдэд хүргэх, бэлэн байлгах шаардлагатай болох бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор гарах зардал төдий чинээ өндөр байдаг.

Суурь хураамжийг тогтоохдоо хэрэглэгчдийн эрх ашигт нийцсэн, ил тод, үнэн бодитой байх, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах нөхцөлийг хангах бодит шууд зардлыг нөхөхөд чиглэгдсэн байх зэрэг зарчмуудыг баримталдаг болно.

Суурь хураамж гэж төвлөрсөн шугамд холбогдсон хэрэглэгчдэд унд, ахуйн стандартын шаардлага хангасан усыг 24 цаг бэлэн байлгасны төлбөрийг хэлнэ.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь төвлөрсөн ус хангамж, ариутгах татуургын сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд тухайн сард үйлчилгээний чанарыг ханган, ус хангамжийг тасралтгүй хүргэсний үндсэн дээр суурь хураамжийн төлбөрийг тооцно.

Буруу. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн дагуу цэвэр, бохир усны үйлчилгээг тус Зохицуулах зөвлөлөөс тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд эрхлэн гүйцэтгэдэг. Иймд СӨХ нь цэвэр, бохир усны үйлчилгээний төлбөрийг авах эрхгүй юм. Энэ талаар гомдлыг манайд ирүүлэх боломжтой.

Ус олборлон, дамжуулах тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага нь гүний худгаас усыг олборлоод, ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийдэг. Үүний дараа дээж авч, усны лабораторит шинжлэн “Ундны ус, Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2005” стандартад нийцэж буй эсэхэд хяналт тавьсны үндсэн дээр төвлөрсөн шугамаар түгээж, хэрэглэгч Та бүхэнд хүргэдэг. Иймд төвлөрсөн шугамаар түгээж буй ундны усыг заавал ус цэвэршүүлэгчээр шүүж хэрэглэх шаардлагагүй.

Pictures

Videos